Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Plus lỗi tùm lum : Đá cái bục cửa !!

Anh đến tặng em một món quà
Bao lâu mà chẳng thấy em ra
Anh về chân đá cái bục cửa:
"mai mốt anh sang chữa sập nhà"

Anh đến tặng em một đóa hồng
Em cười chẳng nhận ừ cũng không
Anh về chân đá cái bục cửa:
"rồi kẻ sau anh chỉ lông bông !"

Anh đến tặng em nụ tình đầu
Em bảo " thế này thấm vào đâu?"
Anh về chân đá cái bục cửa
“Đừng tưởng ! Tình anh chẳng ít đâu !”

Anh đến sao em chẳng nói gì
Một mai chẳng lẽ để em đi
Không lẽ lại đá cái bục cửa
Để :" tại chân đau mới tỉ ti"

( By Classic _ 1/1/2010)

1 nhận xét: